motip ngược thường thấy, tổng tài công x tự ti thụ, hiểu lầm, có trà xanh, có nam phụ si tình :3

nói chung rất đáng xem thử <3 NHÓM DỊCH : GREEN GREEN

  • Các chương


  • Bình Luận (44)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!